Category: religion

Yves Tanguy

Yves Tanguy – Slowly Toward the NorthYves Tanguy - Slowly Toward the North

Advertisements

Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky – Picture with an ArcherVasily Kandinsky - Picture with an Archer